แถลงการณ์เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ฉบับที่ 1 (29 เมษายน 2561)

แถลงการณ์เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ฉบับที่ 1
29 เมษายน 2561
***

ดอยสุเทพ มีฐานะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไชยะมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่ล้านนาต่อเนื่องมาถึง  722 ปี ปรากฏในตำนานแรกเริ่มครั้งสถาปนาเมืองนครพิงค์เชียงใหม่โดยพญามังรายมหาราชเจ้า ทั้งเป็นสถานที่ตั้งขององค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง มีพิธีกรรมสักการะสืบเนื่องต่อกันมา ดังนั้นพื้นที่ดอยสุเทพจึงเป็นสมบัติอันสูงค่าร่วมกันของชาวเมือง ขนบจารีตที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปี จากบรรพชนคนเชียงใหม่รุ่นสู่รุ่น จากปู่ทวดย่ายายสู่ลูกหลานเหลน ความผูกพันดังกล่าวจึงลึกซึ้ง มีศักดิ์และสิทธิ์เหนือกว่ากฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นหลัง

ประชาชนและชุมชนคนเชียงใหม่ ตลอดถึงชาวไทยทั้งปวง จึงมีสิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมที่จะปกปัก ดูแลรักษา มิให้ดอยสุเทพรวมถึงอาณาเขตป่าที่ประกอบขึ้นเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวเรา ถูกกระทำย่ำยีบีฑา ละเมิดทำลาย

โครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการ “หมู่บ้านป่าแหว่ง” แม้จะอ้างว่าก่อสร้างในพื้นที่ราชพัสดุ แต่แท้จริงก็คือเขตป่าดอยสุเทพที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียว ได้ปลูกสร้างล้ำแนวเขตพื้นที่ราบซึ่งผู้คนยึดถือปฏิบัติไม่รุกล้ำสืบกันมา ถางทำลายเปิดหน้าดิน ก่อให้เกิดความอัปลักษณ์ อุจาดนัยน์ตา เกิดเป็นสภาวะอัปมงคลใหญ่หลวง นี่หาใช่แค่ทำลายนิเวศสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังเป็นการกระทำที่ล่วงละเมิดสิทธิ์ของชุมชนประชาชนชาวเมือง ที่มีสายใยเชื่อมโยงผูกพันทางจิตวิญญาณ ละเมิดระบบนิเวศวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวเมืองโดยไม่แม้แต่มีการไต่ถาม ขอความเห็นใดๆ นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนใกล้แล้วเสร็จ

ภาคีเครือข่ายประชาชนทั้งปวงมีประสงค์หลักประการเดียว ก็คือ ให้รื้อทำลายสิ่งปลูกสร้างสภาวะอุจาดอัปมงคลที่รุกล้ำในจุดดังกล่าวออกไป คืนพื้นที่ให้กลับสู่สภาพป่าดั้งเดิมโดยเร็วที่สุด บนกระบวนการที่ชอบธรรมและสันติ อีกทั้งต้องป้องกันไม่ให้มีกรณีรุกล้ำปลูกสร้างในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อเนื่องใกล้เคียง โดยให้มีการประกาศเขตป่าอนุรักษ์หรือเขตอุทยานแห่งชาติคลุมพื้นที่ราชพัสดุรอยต่อระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติกับพื้นที่ราบที่ใช้ประโยชน์ ในที่สุด

ภาคีประชาชนที่ได้มาร่วมทั้งที่มาร่วมกันพร้อมหน้าในวันนี้ และที่สนับสนุนตามช่องทางสื่อสารต่างๆ เห็นพ้องกันว่า นี่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนทันที โดยการประกาศคำมั่นสัญญาจะคืนป่าดอยสุเทพกลับคืน

กระบวนการดำเนินการแก้ไขใดๆ  จะต้องไม่ยืดเยื้อ ยื้อเวลาให้ทอดนานไป  และต้องได้ผลสรุปแนวทาง-วิธีการให้ชัดเจน เป็นขั้นตอน โดยประกาศให้ประชาชนเข้าใจถึงลำดับ กระบวนการก่อนหลังไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการคืนพื้นที่ป่า ให้ชัดเจนก่อนการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และให้มีการประกาศว่า พื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานใดหรือผู้ใดอีกต่อไป อันจะเป็นการเริ่มต้นของการคืนพื้นที่ป่า และประกาศเขตอนุรักษ์ตลอดแนวเชิงเขา มิให้มีการปลูกสร้างใช้ประโยชน์ใดๆ ซ้ำรอยความผิดพลาดนี้ ในขั้นตอนต่อไป

ในขั้นต้น จะต้องประกาศให้พื้นที่ซึ่งถูกถางทำลายโดยการปลูกสร้างเป็นเขตปลอดกิจกรรมของมนุษย์ ยกเว้นแต่ภารกิจฟื้นฟูสภาพป่า และรัฐบาลต้องเร่งหางบประมาณและพื้นที่เหมาะสมเพื่อปลูกสร้างบ้านพักให้กับข้าราชการตุลาการเป็นการทดแทนโดยเร็ว

พวกเรา- เครือข่ายประชาชนขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมร่วมกันในที่นี้ และที่สนับสนุนอยู่ภายนอก ขอประกาศยืนยันเจตนาอันแน่วแน่ ที่จะรักษาสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการดูแลรักษาป้องกันมิให้ผู้ใดมาทำลายดอยสุเทพอันเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสายใยความผูกพัน เป็นมิ่งขวัญและหลักชัยทางจิตวิญญาณของชาวเมืองสืบกันมาแต่ครั้งโบราณกาล ให้ยืนยงสืบไป

เพราะนี่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของพวกเรา

เราขอประกาศว่า :-

พวกเราจะยืนหยัดสู้เพื่อรักษาเจตนานี้ โดยไม่ท้อถอย

เราต้องการป่าดอยสุเทพที่สมบูรณ์ ไม่ต้องการป่าแหว่ง

คืนป่าให้ดอยสุเทพ คืนป่าให้กับประชาชน

เอาป่าดอยสุเทพคืนมา เอาป่าแหว่งคืนไป !

เอาป่าดอยสุเทพคืนมา เอาป่าแหว่งคืนไป !

เอาป่าดอยสุเทพคืนมา เอาป่าแหว่งคืนไป !